Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Apelacja w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu

Piotr Bożałkiński11 października 2020Komentarze (0)

Apelacja w sprawie o ustanowienie służebności przesyłuPrzed kilkoma laty prowadziłem sprawę dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu, dotyczącą jednej z działek w Bielsku-Białej. Sąd przeprowadził bardzo obszerne postepowanie dowodowe a następnie wydał w sprawie orzeczenie. Ku mojemu zdziwieniu sąd oddalił wniosek o ustanowienie służebności przesyłu ☹

Jego zdaniem okoliczność, że przedsiębiorca przesyłowy jest jedynie współwłaścicielem urządzenia przesyłowego a nie jego wyłącznym właścicielem uniemożliwia ustanowienie służebności przesyłu. Stanowisko sądu uznałem za pozbawione podstaw prawnych i postanowiłem złożyć apelację 😊

Apelacja w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu – dopuszczalność

Może się tak zdarzyć, że po rozpoznaniu Twojego wniosku o ustanowienie służebności przesyłu sąd wyda postanowienie, z którego nie będziesz zadowolony. Twój wniosek zostanie oddalony, wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu będzie zbyt niskie albo też orzeczenie sądu w inny sposób będzie naruszać Twój interes.

Wówczas możesz wnieść apelację od wydanego przez sąd postanowienia. Najpierw jednak, w terminie tygodniowym od dnia wydania albo ogłoszenia postanowienia powinieneś złożyć do sądu, który wydał to postanowienie wniosek o jego uzasadnienie i uiścić od niego opłatę 100 zł.

Po otrzymaniu postanowienia wraz z uzasadnieniem będziesz miał dwa tygodnie na złożenie apelacji do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał to postanowienie.

Co musi zawierać apelacja w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu?

W apelacji musisz wskazać sąd okręgowy właściwy do rozpoznania Twojej apelacji oraz sąd rejonowy, który wydał zaskarżane przez Ciebie orzeczenie. Powinieneś podać sygnaturę akt sądu rejonowego oraz strony postępowania i ich pełnomocników.

Musisz też oznaczyć pismo jako apelacja i podać wartość przedmiotu zaskarżenia. Stanowić ją będzie wartość wynagrodzenia, które nie zostało Ci przyznane przez sąd.

Następnie musisz określić postanowienie sądu rejonowego, które zaskarżasz w drodze apelacji i wskazać, że zaskarżasz go w całości. Postanowienie w sprawie dotyczącej służebności przesyłu stanowi integralną całość i powinieneś go zaskarżyć w całości nawet gdy nie zgadzasz się jedynie z wysokością wynagrodzenia.

Następnie powinieneś w sposób zwięzły przedstawić zarzuty dotyczące postanowienia sądu rejonowego i jej uzasadnić. W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia powinieneś wskazać fakty ustalone przez sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd pierwszej instancji.

W razie potrzeby powinieneś powołać nowe fakty i dowody oraz uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Jeżeli sąd pierwszej instancji w trakcie postępowania oddalił jakiś Twój wniosek np. wniosek o powołanie biegłego to możesz w apelacji złożyć wniosek o rozpoznanie tego postanowienie przez sąd drugiej instancji.

W apelacji musisz zawrzeć wniosek o zmianę lub o uchylenie postanowienia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. Apelację powinieneś podpisać i wymienić załączniki do niej, w tym odpisy apelacji dla każdej z pozostałych stron postępowania.

Przebieg postepowania apelacyjnego

Po otrzymaniu apelacji sąd rejonowy przekazuje ją wraz aktami sądowi okręgowemu. Sąd ten będzie badał Twoją apelację pod kontem spełnienia jej wymogów formalnych i po pozytywnej weryfikacji w tym zakresie doręczy odpis Twojej apelacji pozostały uczestnikom postępowania. Będą oni mieli oni możliwość złożenia odpowiedzi na apelację w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania.

Obecnie Twoja apelacja może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym. Sąd wyznaczy rozprawę kiedy uzna, ze jest to konieczne, a także wtedy gdy w apelacji zawrzesz wniosek o rozpoznanie apelacji na rozprawie lub też wniosek takowy zawarty będzie w odpowiedzi na apelację któregokolwiek z uczestników postępowania.

W przypadku wyznaczenia rozprawy sąd złoży na niej sprawozdanie. Zawierać ono powinno zwięzłe przedstawienie stanu sprawy ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i wniosków apelacyjnych. Następnie swoje stanowiska będą mogły przedstawić strony.

Bardzo często zdarzało mi się, że sąd okręgowy prowadził uzupełniające postepowanie dowodowe. Na ogół miało to miejsce gdy na mój wniosek rozpoznał postanowienie sądu pierwszej instancji oddalające wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.

Po zamknięciu rozprawy apelacyjnej sąd okręgowy wydaje postanowienie. Jeżeli uznana Twoją apelację za bezzasadną to ją oddali. W przypadku gdy Twoja apelacja będzie zasadna sąd zmieni zaskarżone postanowienie albo uchyli postanowienie sądu pierwszej instancji i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi.

Moja apelacja okazała się skuteczna. Sąd okręgowy nie podzielił stanowiska sądu rejonowego i uchylił jego postanowienie, przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania 😊

*****

Przeczytaj także artykuły:

Kiedy możesz ustanowić służebność przesyłu?

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Służebność przesyłu

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: