Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłuMoi klienci mieli działkę na Żywiecczyźnie.  Nad działką tą przebiegała linia energetyczna wysokiego napięcia. W związku z tym oczekiwali oni, że właściciel urządzenia zapłaci im odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Niestety, właściciel linii energetycznej – potężny przedsiębiorca przesyłowy nie zamierzał płacić moim klientom jakichkolwiek pieniędzy ☹ Twierdził on, że przeprowadził linię za zgodą moich klientów, co nie było prawdą. Moi klienci musieli więc złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Jak już zapewne wiesz, przepisy kodeku cywilnego dają Ci prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno rekompensować Ci wszelki uszczerbek jaki poniesiesz  w wyniku posadowienia na Twojej nieruchomości urządzenia przesyłowego 😊

Obejmować ono powinno szkodę jaką poniesiesz z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek posadowienia na niej urządzenia przesyłowego oraz wynagrodzenie za współkorzystanie z Twojej nieruchomości. Szerzej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Strefy ochronne linii energetycznych

Składając wniosek o ustanowienie służebności przesyłu pamiętaj o tym, że wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu nie ogranicza się jedynie do pasa eksploatacyjnego linii energetycznej. Jest to pas określany przez właściciela linii energetycznej, niezbędny do korzystania z tej linii. Na ogół liczy on od dwóch do czterech metrów licząc od skrajnych przewodów.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno uwzględniać również strefę ochroną linii energetycznej. Podstawę prawną do określenia tej strefy dają przepisy §55 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz §77 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z §55 ust. 1 pierwszego z ww. rozporządzeń wynika, iż nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w określonej w tym przepisie odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów. Wynosi ona od trzech do trzydziestu metrów, w zależności od napięcia linii energetycznej.

Z kolei z §77 drugiego z ww. rozporządzeń wynika, iż niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w określonej w tym przepisie odległości od tych linii. Wynosi ona od dwóch do piętnastu metrów, w zależności od rodzaju i napięcia linii energetycznej.

Wpływ strefy ochronnej na wykonywanie prawa własności nieruchomości i wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

Skoro niedopuszczalne jest usytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń  budowlanych w określonej w przywołanych rozporządzeniach odległości od linii energetycznej to tym samym właściciel nieruchomości jest ograniczony w możliwości jej zagospodarowania. Oznacza to chociażby brak możliwości zabudowania objętego strefą ochronną obszaru nieruchomości.

Ograniczenia w możliwości zagospodarowania nieruchomości wynikając z istnienia strefy ochronnej powinny Ci zostać skompensowane w ramach wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu 😊 Przedsiębiorca przesyłowy nie może bowiem ciężarem ograniczeń wynikających z przywołanych rozporządzeń obciążać właściciela nieruchomości.

*****

Przeczytaj również artykuły:

Kiedy możesz ustanowić służebność przesyłu?

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu – linie telekomunikacyjne

Służebność przesyłu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

Służebność we wspólnocie mieszkaniowej

Piotr Bożałkiński11 września 2020Komentarze (0)

Służebność we wspólnocie mieszkaniowejWłaściciel pewnej nieruchomości złożył do sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Przebiegać ona miała m.in. przez działkę należącą do pobliskiej wspólnoty mieszkaniowej.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił wniosek i ustanowił służebność drogi koniecznej. Jeden uczestnik postępowania sądowego złożył apelacją od postanowienia sądu pierwszej.

Sąd drugiej instancji uchylił postanowienie ustanawiające służebność i zniósł postępowanie, które toczyło się przed sądem pierwszej instancji. Jego zdaniem postępowanie przed sądem pierwszej instancji dotknięte było nieważnością. Zarząd reprezentujący wspólnotę mieszkaniową przed sądem nie posiadał bowiem stosownej uchwały, podjętej przez członków tej wspólnoty.

Dopuszczalność ustanowienie służebności we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnotę mieszkaniową stanowią wszyscy właściciele lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku posadowionym na określonej nieruchomości. Oznacza to, że będąc właścicielem mieszkania jesteś jednocześnie członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Jest ona tzw. ułomną osobą prawną. Może bowiem ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Wspólnota mieszkaniowa może więc nabyć służebność, jak i jej nieruchomość może być obciążoną służebnością np. służebnością drogi koniecznej. Pisałem o niej w TYM artykule.

Służebność we wspólnocie mieszkaniowej – czynności zwykłego zarządu

Czynności zwykłego zarządu są to czynności związane z bieżącą eksploatacją i zarządzaniem nieruchomością, a także zmierzające do jej utrzymania w stanienie pogorszonym. Obejmują one również reprezentację wspólnoty mieszkaniowej w tych sprawach przed sądem.

W przypadku tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych czynności te podejmuje zarząd albo zarządca wspólnoty. Natomiast w przypadku tzw. małych wspólnot mieszkaniowej tj. składających się z nie więcej niż z trzech lokali, czynności te podejmują właściciele lokali, za zgodą większości tych właścicieli.

Jeżeli chodzi o służebność to w ramach czynności zwykłego zarządu mieszczą się czynności związane z ochrony służebności. Jeżeli więc ktoś naruszy przysługującą Twojej wspólnocie mieszkaniowej służebność np. będzie utrudniał  jej członkom przejazd drogą, na której wspólnota ma służebność to zarząd wspólnoty będzie mógł samodzielnie wystąpić przeciwko niemu z powództwem o ochronę służebności.

Więcej na temat ochrony służebności możesz przeczytać w TYM artykule.

W ramach czynności zwykłego zarządu mieści się również dochodzenie roszczeń pieniężnych związanych z ustanowieniem służebności. Jeżeli więc sąd zasądzi na rzecz Twojej wspólnoty wynagrodzenie za ustanowienie służebności i nie zostanie ono zapłacone to zarząd wspólnoty będzie mógł samodzielnie podjąć działania zmierzające do egzekucji tego wynagrodzenia.

Ustanowienie służebności jako czynność przekraczająca zwykły zarząd

Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd są to czynności rozporządzają nieruchomością wspólną, a także czynności określające sposób korzystania z tej nieruchomości. Są nimi również te czynności, które związane są z nadzwyczajnymi wydatkami dla właścicieli lokali.

Czynnością przekraczającą zwykły zarząd będzie zawarcie przez wspólnotę mieszkaniową umowy ustanawiającej służebność. Będzie nią również wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu, czy też o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Reprezentacja wspólnoty w sądzie w sprawie o ustanowienie służebności wytoczonej przez inną osobę również jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd.

W przypadku tzw. dużej wspólnoty do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Natomiast w przypadku tzw. małej wspólnoty konieczne jest do dokonania takowej czynności wyrażenie zgody przez wszystkich właścicieli lokali.

Brak ww. uchwały albo zgody wszystkich właścicieli spowoduje nieważność czynności albo postępowania sądowego dotyczącego wspólnoty mieszkaniowej.

*****

Przeczytaj także artykuły:

Służebność przesyłu

Służebność drogi koniecznej

Ochrona służebności – egzekucja wyroku

Służebność – wszystko co na ten temat musisz wiedzieć

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

Służebność drogi koniecznej a parkowanie

Piotr Bożałkiński05 września 2020Komentarze (0)

Służebność drogi koniecznejWyobraź sobie, że masz służebność drogi koniecznej, prowadzącej do Twojego budynku. Parkujesz samochód przed swoim domem. Sąsiad, którego działka obciążona jest służebnością nie wyraża na to zgody. Twierdzi, że masz jedynie prawo przejazdu i przechodu przez jego działkę, bez możliwości parkowania na niej ☹

Nie jesteś jednak na straconej pozycji! Masz szansę na obronę swoich praw 😊

Zasadą jest, że służebność daje Ci tylko takie prawo do korzystania z sąsiedniej nieruchomości, jakie wynika z treści aktu ustanawiającego służebność. Oznacza to, że zakres uprawnień mającego służebność określa umowa albo orzeczenie sądu ustanawiające tą służebność.

Tak więc, jeżeli z umowy wynika, że masz prawo przejazdu i przechodu przez działkę sąsiada to co do zasady nie możesz na niej parkować. Na szczęście od tej zasady są wyjątki 😊

Służebność drogi koniecznej a potrzeby nieruchomości

Jak już być może wiesz, przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Pisałem na ten temat w TYM artykule.

Oznacza to, że zakres służebności może być bardzo różny i zależny od okoliczności konkretnej sprawy.  Biorąc pod uwagę, że służebność musi uwzględniać potrzeby Twojej nieruchomości to jej zakres nie musi ograniczać się wyłącznie do prawa przejazdu i przechodu przez działkę sąsiada.

Jeżeli droga konieczna służy dojazdowi do Twojego budynku to masz prawo zaparkować przed nim swój samochód, na obciążonej służebnością działce sąsiada 😊

Służebność drogi koniecznej a zasady współżycia społecznego

Wskazać należy, że zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. Pisałem na ten temat w TYM artykule.

Te właśnie zasady dają podstawę do przyjęcia, iż możesz parkować samochód przed swoim domem nawet gdy uprawnienie to nie wynika wyraźnie z aktu ustanawiającego służebność. Zmuszanie Cię do parkowania samochodu gdzieś daleko poza swoją posesją zamiast parkować przed własnym domem byłoby wbrew zwyczajowi powszechnie w tej kwestii panującemu.

Natomiast w sytuacji, gdy droga konieczna nie służy dojazdowi do Twojego budynku i ma charakter przelotowy nie możesz na niej przez dłuższy czas parkować. Możesz, co najwyżej na chwilę unieruchomić swój samochód.

Parkowanie przez inne osoby

Uprawnienie do parkowania przed należącym do Ciebie budynkiem, na obciążonej służebnością nieruchomości nie ogranicza się wyłącznie do Twojej osoby 😊

Prawo do korzystania ze służebności drogowej przysługuje także wszystkim osobom, które od Ciebie wywodzą uprawnienie do korzystania z drogi koniecznej. Mogą to być Twoi domownicy, członkowie rodziny, koledzy czy nawet klienci.

Powinieneś jednak pamiętać, że służebność powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Pisałem na ten temat w TYM artykule.

Oznacza to, że zarówno Ty, jak i inne osoby przyjeżdżające do Ciebie powinniście parkować swoje samochody w ten sposób, aby nie zakłócać swobodnej komunikacji na drodze.

*****

Na temat służebność drogi koniecznej przeczytaj również artykuły:

Służebność drogi koniecznej

Kiedy możesz ustanowić służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej – nie zawsze możesz ją ustanowić

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Wynagrodzenie za ustanowieni służebności drogi koniecznej

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

Służebność drogi koniecznejPo dwutygodniowym udanym urlopie czas wrócić do pisania mojego bloga. Tematem mojego pierwszego pourlopowego wpisu jest służebność drogi koniecznej.

Jak już kiedyś pisałem, jeżeli Twoja nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich to możesz żądać od właściciela sąsiedniej nieruchomości ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej, czyli ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Treścią jej jest uprawnienie do przechodzenia, przejazdu czy przepędzania zwierząt przez sąsiednią nieruchomość. Służebność ta stanowić ma rzeczywistą, bezpieczną możliwość swobodnego przedostawania się z Twojej nieruchomości do drogi publicznej. Szerzej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Są jednak sytuacje, kiedy Twoja nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej jednakże służebności drogi koniecznej nie możesz ustanowić ☹

Służebność drogi koniecznej a niekorzystne usytuowanie budynków

Może się tak zdarzyć, że Twój budynek przylega, co prawda do drogi publicznej, jednakże usytuowany on jest w ten sposób, że nie możesz do niego swobodnie wejść, bez wchodzenia na cudzą nieruchomość.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 sierpnia 2019 r., sygn. akt: I CSK 30/19 stanął na stanowisku, iż w takiej sytuacji nie możesz domagać się ustanowienie służebności drogi koniecznej ☹

 Jego zdaniem nie można żądać ustanowienia służebności drogi koniecznej, jeżeli niedogodność w dostępie do drogi publicznej lub do usytuowanych na nieruchomości budynków wynikają jedynie z niekorzystnego usytuowania budynków na nieruchomości. W takim wypadku chodzi nie o dostęp do drogi publicznej, lecz łatwiejsze korzystanie z budynków.

Zorganizowanie zaś łatwiejszego sposobu eksploatacji nieruchomości należy do właściciela nieruchomości. Instytucja służebności nie może bowiem służyć wygodnie właściciela nieruchomości władnącej kosztem naruszenia prawa właściciela działki obciążonej.

W takiej sytuacji powinieneś dokonać takich zmian w zabudowaniu swojej nieruchomości abyś mógł swobodnie na nią wejść bez wchodzenia na działkę sąsiada.

Brak dostępu do drogi publicznej w wyniku działań właściciela

Nie możesz również domagać się ustanowienia służebności drogi koniecznej w sytuacji gdy sam pozbawiłeś swoją nieruchomość dostępu do drogi publicznej, czy też dostępu tego pozbawił nieruchomość jej poprzedni właściciel. Dotyczy zarówno działań umyślnych, jak i działań nieumyślnych, będących wynikiem niedbalstwa.

Taka sytuacja może mieć gdy zabudowujesz dostęp swojej nieruchomość do drogi publicznej licząc na to, że dojazd do niej będziesz miał z innej strony, przez sąsiednią działkę, w oparciu o stosunek grzecznościowy lub obligacyjny np. umowę użyczenia, najmu lub dzierżawy. Jeżeli ten stosunek po pewnym czasie wygaśnie to nie będziesz mógł domagać się ustanowienia służebności drogi koniecznej ☹

*****

Na temat służebność drogi koniecznej przeczytaj również artykuły:

Służebność drogi koniecznej

Przebieg drogi koniecznej

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Wynagrodzenie za ustanowieni służebności drogi koniecznej

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

Ochrona służebności – egzekucja wyroku

Piotr Bożałkiński14 sierpnia 2020Komentarze (0)

Ochrona służebnościNareszcie! Jutro jadę na wakacje 😊 Czas odpocząć od codziennych obowiązków! Przed wyjazdem zajmę się jeszcze tematem, o którym już wcześniej pisałem. Jest nim ochrona służebności. Pisałem o niej w TYM artykule.

Ochrona służebności – egzekucja wyroku

Wyobraź sobie, że uzyskałeś korzystny wyrok w sprawie, w której domagałeś się ochrony swej służebności. Twój przeciwnik nie respektuje jednak wydanego przeciwko niemu wyroku  ☹

Musisz więc mieć możliwość doprowadzenie do przymusowej realizacji wyroku, tak aby ochrona służebności nie miała charakteru iluzorycznego. Temu celowi służy postępowanie egzekucyjne. Organami prowadzącymi egzekucję w sprawach dotyczących ochrony służebności są komornicy i sądy.

Egzekucja wyroku uwzględniającego powództwo windykacyjne

W sprawach dotyczących ochrony służebności wydanie wyroku uwzględniającego powództwo windykacyjne najczęściej będzie miało miejsce w przypadku służebności mieszkania. Pisałem o niej w TYM artykule.

Uwzględniając Twoje powództwo sąd nakaże osobie zajmującej obciążone służebnością mieszkanie aby wydała go Tobie. Jeżeli wyrok się uprawomocni i nie zostanie przez drugą stronę wykonany to powinieneś wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności powinieneś złożyć wniosek egzekucyjny do komornika.

 Wniosek ten powinieneś do komornika działającego przy sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się mieszkanie obciążone służebnością. Po otrzymaniu wniosku komornik wezwie Cię do uiszczenia opłaty egzekucyjnej, a po jej otrzymaniu przystąpi do czynności niezbędnych do wydania Ci mieszkania.

Egzekucja wyroku uwzględniającego powództwo negatoryjne

Jeżeli ktoś naruszał będzie przysługującą Ci służebność w inny sposób niż pozbawienia Cię władztwa nad nieruchomością to skorzystać będziesz mógł z tak zwanego roszczenia negatoryjnego. Jest to roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

W sytuacji gdy sąd uwzględni Twoje powództwo a osoba, która narusza Twoją służebność nie podporządkuje się wyrokowi powinieneś, po otrzymaniu klauzuli wykonalności powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego. Egzekucja wyroku przebiegać może w różnych sposób, w zależności od tego czy dotyczyć ona będzie czynności zastępowalnej, czynności niezastępowalnej, czy też zaniechania dłużnika.

Egzekucja czynności zastępowalnej

Jeżeli zgodnie z treścią wyroku osoba naruszająca przysługującą Ci służebność ma wykonać czynność, którą inna osoba może wykonać np. zasypać rów na drodze obciążonej służebnością to możesz domagać się, aby sąd wezwał ją do wykonania tej czynności w wyznaczonym terminie. W tym celu powinieneś złożyć wniosek do sądu rejonowego, w którego okręgu czynność ma być wykonana.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego  terminu sąd udzieli Ci umocowania do wykonania tej czynności na koszt dłużnika. Na Twoje żądanie sąd przyzna Ci sumę pieniężną potrzebną do wykonania tej czynności 😊

Egzekucja czynności niezastępowalnej

Wyrok sądu może również nakazywać naruszycielowi Twojej służebności wykonanie czynności, której inna osoba wykonać za nią nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jej woli np. dopuszczenie Cię do współposiadania obciążonej służebności nieruchomości.

W sytuacji gdy osoba ta nie wykonana wyroku będziesz mógł wystąpić z wnioskiem do sądu, w którego okręgu czynność ma być wykonana o wyznaczenie terminu na wykonanie tej czynności. Jeżeli pomimo upływu tego terminu czynność ta nie zostanie wykonana, sąd na Twój wniosek nałoży na osobę, która dopuściła się naruszenie Twojej służebności grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania tej czynności, z zagrożeniem ukarania surowszą grzywną. Niezapłacona grzywna podlega zamianie na areszt.

Egzekucja wyroku nakazującego zaniechanie naruszeń służebności

Wyrok sądu może również nakazywać zaniechanie czynności naruszającej Twoją służebność lub nieprzeszkadzania Ci w wykonywaniu Twojej służebności. Jeżeli osoba, która dopuści się naruszeń Twojego prawa nie podporządkuje się wyrokowi np. blokować będzie nadal obciążoną służebnością drogę, to będziesz mógł złożyć wniosek o nałożenie na tą osobę grzywny.

Wniosek ten powinieneś złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu nastąpiło naruszenie Twojego prawa. Jeżeli pomimo nałożenie grzywny wyrok nadal nie będzie wykonywany będziesz mógł złożyć wniosek o nałożenie kolejnej grzywny. Niezapłacona grzywna podlega zamianie na areszt.

Zamiast nałożenia grzywny będziesz mógł domagać się aby sąd nakazał osobie, która dopuści się naruszenia Twojej służebności, aby zapłaciła Ci określoną sumę pieniężną. Uwzględniając Twój wniosek sąd może również zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde kolejne naruszenie Twojego prawa 😊

Egzekucja wyroku dotyczącego roszczeń uzupełniających

Ochrona służebności obejmuje również tak zwane roszczenia uzupełniające. Obejmują one takie roszczenia jak: roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, roszczenie o zwrot pożytków, roszczenie o odszkodowanie za zużycie oraz pogorszenie rzeczy, a także roszczenie o zwrot nakładów na nieruchomość.

Wyrok uwzgledniający powództwo w tych sprawach jest wyrokiem zasądzającym określoną sumę pieniężną na rzecz osoby, której przysługuje roszczenie.

Jeżeli wyrok się uprawomocni a pieniądze nie zostaną Ci zapłacone to powinieneś wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności powinien złożyć wniosek egzekucyjny do komornika, który podejmie czynności niezbędne do wyegzekwowania należnych Ci pieniędzy.

*****

Przeczytaj także artykuły:

Służebność – wszystko co na ten temat musisz wiedzieć

Służebność przesyłu

Kiedy możesz ustanowić służebność przesyłu

Służebność drogi koniecznej

Kiedy możesz ustanowić służebność drogi koniecznej

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl