Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Ochrona służebności – egzekucja wyroku

Piotr Bożałkiński14 sierpnia 2020Komentarze (0)

Ochrona służebnościNareszcie! Jutro jadę na wakacje 😊 Czas odpocząć od codziennych obowiązków! Przed wyjazdem zajmę się jeszcze tematem, o którym już wcześniej pisałem. Jest nim ochrona służebności. Pisałem o niej w TYM artykule.

Ochrona służebności – egzekucja wyroku

Wyobraź sobie, że uzyskałeś korzystny wyrok w sprawie, w której domagałeś się ochrony swej służebności. Twój przeciwnik nie respektuje jednak wydanego przeciwko niemu wyroku  ☹

Musisz więc mieć możliwość doprowadzenie do przymusowej realizacji wyroku, tak aby ochrona służebności nie miała charakteru iluzorycznego. Temu celowi służy postępowanie egzekucyjne. Organami prowadzącymi egzekucję w sprawach dotyczących ochrony służebności są komornicy i sądy.

Egzekucja wyroku uwzględniającego powództwo windykacyjne

W sprawach dotyczących ochrony służebności wydanie wyroku uwzględniającego powództwo windykacyjne najczęściej będzie miało miejsce w przypadku służebności mieszkania. Pisałem o niej w TYM artykule.

Uwzględniając Twoje powództwo sąd nakaże osobie zajmującej obciążone służebnością mieszkanie aby wydała go Tobie. Jeżeli wyrok się uprawomocni i nie zostanie przez drugą stronę wykonany to powinieneś wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności powinieneś złożyć wniosek egzekucyjny do komornika.

 Wniosek ten powinieneś do komornika działającego przy sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się mieszkanie obciążone służebnością. Po otrzymaniu wniosku komornik wezwie Cię do uiszczenia opłaty egzekucyjnej, a po jej otrzymaniu przystąpi do czynności niezbędnych do wydania Ci mieszkania.

Egzekucja wyroku uwzględniającego powództwo negatoryjne

Jeżeli ktoś naruszał będzie przysługującą Ci służebność w inny sposób niż pozbawienia Cię władztwa nad nieruchomością to skorzystać będziesz mógł z tak zwanego roszczenia negatoryjnego. Jest to roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

W sytuacji gdy sąd uwzględni Twoje powództwo a osoba, która narusza Twoją służebność nie podporządkuje się wyrokowi powinieneś, po otrzymaniu klauzuli wykonalności powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego. Egzekucja wyroku przebiegać może w różnych sposób, w zależności od tego czy dotyczyć ona będzie czynności zastępowalnej, czynności niezastępowalnej, czy też zaniechania dłużnika.

Egzekucja czynności zastępowalnej

Jeżeli zgodnie z treścią wyroku osoba naruszająca przysługującą Ci służebność ma wykonać czynność, którą inna osoba może wykonać np. zasypać rów na drodze obciążonej służebnością to możesz domagać się, aby sąd wezwał ją do wykonania tej czynności w wyznaczonym terminie. W tym celu powinieneś złożyć wniosek do sądu rejonowego, w którego okręgu czynność ma być wykonana.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego  terminu sąd udzieli Ci umocowania do wykonania tej czynności na koszt dłużnika. Na Twoje żądanie sąd przyzna Ci sumę pieniężną potrzebną do wykonania tej czynności 😊

Egzekucja czynności niezastępowalnej

Wyrok sądu może również nakazywać naruszycielowi Twojej służebności wykonanie czynności, której inna osoba wykonać za nią nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jej woli np. dopuszczenie Cię do współposiadania obciążonej służebności nieruchomości.

W sytuacji gdy osoba ta nie wykonana wyroku będziesz mógł wystąpić z wnioskiem do sądu, w którego okręgu czynność ma być wykonana o wyznaczenie terminu na wykonanie tej czynności. Jeżeli pomimo upływu tego terminu czynność ta nie zostanie wykonana, sąd na Twój wniosek nałoży na osobę, która dopuściła się naruszenie Twojej służebności grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania tej czynności, z zagrożeniem ukarania surowszą grzywną. Niezapłacona grzywna podlega zamianie na areszt.

Egzekucja wyroku nakazującego zaniechanie naruszeń służebności

Wyrok sądu może również nakazywać zaniechanie czynności naruszającej Twoją służebność lub nieprzeszkadzania Ci w wykonywaniu Twojej służebności. Jeżeli osoba, która dopuści się naruszeń Twojego prawa nie podporządkuje się wyrokowi np. blokować będzie nadal obciążoną służebnością drogę, to będziesz mógł złożyć wniosek o nałożenie na tą osobę grzywny.

Wniosek ten powinieneś złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu nastąpiło naruszenie Twojego prawa. Jeżeli pomimo nałożenie grzywny wyrok nadal nie będzie wykonywany będziesz mógł złożyć wniosek o nałożenie kolejnej grzywny. Niezapłacona grzywna podlega zamianie na areszt.

Zamiast nałożenia grzywny będziesz mógł domagać się aby sąd nakazał osobie, która dopuści się naruszenia Twojej służebności, aby zapłaciła Ci określoną sumę pieniężną. Uwzględniając Twój wniosek sąd może również zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde kolejne naruszenie Twojego prawa 😊

Egzekucja wyroku dotyczącego roszczeń uzupełniających

Ochrona służebności obejmuje również tak zwane roszczenia uzupełniające. Obejmują one takie roszczenia jak: roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, roszczenie o zwrot pożytków, roszczenie o odszkodowanie za zużycie oraz pogorszenie rzeczy, a także roszczenie o zwrot nakładów na nieruchomość.

Wyrok uwzgledniający powództwo w tych sprawach jest wyrokiem zasądzającym określoną sumę pieniężną na rzecz osoby, której przysługuje roszczenie.

Jeżeli wyrok się uprawomocni a pieniądze nie zostaną Ci zapłacone to powinieneś wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności powinien złożyć wniosek egzekucyjny do komornika, który podejmie czynności niezbędne do wyegzekwowania należnych Ci pieniędzy.

*****

Przeczytaj także artykuły:

Służebność – wszystko co na ten temat musisz wiedzieć

Służebność przesyłu

Kiedy możesz ustanowić służebność przesyłu

Służebność drogi koniecznej

Kiedy możesz ustanowić służebność drogi koniecznej

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: