Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Niedawno pisałem o tym, kiedy możesz ustanowić służebność drogi koniecznej, dzisiaj zajmę się wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Jeżeli Twoja nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi koniecznej to możesz złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Dzięki temu uzyskasz prawo dojazdu i przechodu do swojej działki, nawet wbrew woli sąsiadów 😊

Wniosek powinieneś złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się nieruchomość obciążona.

Jeżeli więc działka Twoich sąsiadów, przez którą ma przebiegać droga konieczna znajduje się w Szczyrku to powinieneś złożyć wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Nie możesz tego wniosku złożyć do innego sądu, nawet jak masz do niego bliżej ☹

Co musi zawierać wniosek o ustanowienie
służebności drogi koniecznej?

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej powinien określać sąd, do którego jest składany. Należy określić nazwę sądu, adres i wskazać wydział cywilny, jako właściwy do jego rozpoznania.

Następnie powinieneś podać wszystkie strony, czyli siebie jako wnioskodawcę oraz pozostałych uczestników postępowania. Uczestnikami tymi są właściciele nieruchomości, przez które Twoim zdaniem powinna przebiegać służebność drogi koniecznej. Powinieneś podać swój adres zamieszkania i numer PESEL oraz adresy zamieszkania pozostałych uczestników postępowania.

Następnie musisz oznaczyć rodzaj pisma, czyli napisać, że jest to wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej i określić wartość przedmiotu sporu. Jest nią kwota, która Twoim zdaniem stanowi wartość służebności drogi koniecznej.

Musisz też określić żądanie wniosku. Oznacza to konieczność wskazania, że domagasz się ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogi koniecznej na rzecz Twojej nieruchomości i podać w jaki sposób ma ona przebiegać i podać szerokość pasa służebności np. 4 metry.

Powinieneś podać numer księgi wieczystej swojej nieruchomości oraz  numery ksiąg wieczystych nieruchomości, przez które służebność drogi koniecznej będzie przebiegać. Należy też podać numery ewidencyjne wszystkich działek, wchodzących w skład tych nieruchomości.

We wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej powinieneś wskazać fakty, na których opierasz swoje żądanie oraz dowody na ich poparcie. Dowodami tymi mogą być, szczególności dokumenty, oględziny i przesłuchania stron.

Pamiętaj abyś napisał, co chcesz wykazać za pomocą poszczególnych dowodów np. za pomocą dowodu odpisu aktualnego księgi wieczystej chcesz wykazać własność swojej nieruchomości.

Konieczne jest również złożenie we wniosku oświadczenia czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Wniosek powinien być przez Ciebie podpisany i wskazane powinny być nim wszystkie załączniki. Bardzo istotnym jest abyś poza egzemplarzem wniosku dla sądu załączył również odpis wniosku i załączników dla każdego z uczestników postępowania. Jeżeli np. droga konieczna przebiegać będzie przez działki trzech sąsiadów to do sądu musisz złożyć cztery egzemplarze wniosku wraz z załącznikami.

Jakie dokumenty powinieneś załączyć
do wniosku o ustanowienie drogi koniecznej?

Do wniosku o ustanowienie drogi koniecznej powinieneś załączyć i zawnioskować jako dowody w sprawie następujące dokumenty:

  • odpisy aktualne ksiąg wieczystych Twojej nieruchomości oraz wszystkich nieruchomości, przez które ma przebiegać droga konieczna,
  • wypisy z ewidencji gruntów Twojej nieruchomości oraz wszystkich nieruchomości, przez które ma przebiegać droga konieczna,
  • kopie map zasadniczych Twojej nieruchomości oraz wszystkich nieruchomości, przez które ma przebiegać droga konieczna,
  • kopię mapy ewidencyjnej obejmującej Twoją nieruchomość oraz wszystkie nieruchomości, przez które ma przebiegać droga konieczna.

Opinie biegłych

We wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej powinieneś zawnioskować również o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych.

Pierwszą opinią będzie opinia biegłego geodety. Za pomocą tej opinii określony zostanie przebieg służebności drogi koniecznej. Biegły dokona tego na mapie, która stanowić będzie następnie załącznik do postanowienia sądu ustanawiającego służebność drogi koniecznej.

Drugą opinią będzie opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Na podstawie tej opinii określone zostanie wynagrodzenie, które niestety będziesz musiał zapłacić sąsiadom za ustanowienie służebności drogi koniecznej☹

Opłaty od wniosku za ustanowienie
służebności drogi koniecznej

Niestety, ustanowienie służebności drogi koniecznej wiąże się z kosztami, które będziesz musiał ponieść ☹ Opłata sądowa od wniosku wynosi 200,- zł. Opłatę tę powinieneś wpłacić na rachunek bankowy sądu, do którego składasz wniosek. Potwierdzenia uiszczenia opłaty załącz do wniosku.

Ponadto, będziesz musiał ponieść koszty opinii biegłych. Sąd wezwie Cię do uiszczenia zaliczek na pokrycie kosztów sporządzenia tych opinii. Na ogół kilka tysięcy złotych.

Warto jednak ponieść te koszty. Dzięki służebności drogi koniecznej uzyskasz bowiem trwały dostęp do swej nieruchomości i możliwość jej zagospodarowania 😊

*****

Na temat służebności drogi koniecznej możesz również poczytać w TYM artykule.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłuWynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu to problem, który bardzo często pojawia się w sprawach moich klientów.

Przez działkę jednego z nich przebiegał gazociąg. Wybudowany on został pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Gazociąg ten przecinał w poprzek działkę mojego klienta. Ograniczało to w sposób istotny możliwość zagospodarowania znacznej części działki ☹

Udałem się do właściciela gazociągu, w celu uzgodnienia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Na miejscu poczęstowano mnie wodą mineralną. Następnie dwóch panów przedstawiło, dla mojego klienta propozycję wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Była to kwota bardzo niska ☹ Rzekomo wynikała ona z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Operatu szacunkowego, określającego wysokość tego wynagrodzenia nie chciano mi jednak przedstawić. Panowie powiedzieli mi, że takie obowiązują w ich firmie procedury ☹

Nic więc dziwnego, że mój klient nie zgodził na zaproponowaną przez właściciela gazociągu wysokość wynagrodzenia.

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy przesyłowi proponują właścicielom nieruchomości bardzo niskie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Wtedy warto skierować sprawę do sądu 😊

Odpowiednie wynagrodzenie
za ustanowienie służebności przesyłu

Przepisy kodeku cywilnego dają Ci prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Wynagrodzenie to może mieć charakter jednorazowy albo okresowy. Jeżeli nie dojdziesz, w tym zakresie do porozumienia z właścicielem urządzenia przesyłowego to wyboru charakteru tego wynagrodzenia dokona sąd. Dokując takowego wyboru sąd powinien kierować całokształtem okoliczności sprawy i interesami stron. Na ogół przyznawane jest jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Wynagrodzenie to powinno być określone w oparciu o kryteria rynkowe. Uwzględniać ono powinno korzyści jakie odniesie przedsiębiorca przesyłowy z ustanowienia służebności przesyłu na Twojej nieruchomości. Powinno ono rekompensować Tobie wszelki uszczerbek jaki poniesiesz w wyniku posadowienia na Twojej nieruchomości urządzenia przesyłowego 😊

Jeżeli sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego to wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu powinna być określana w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Będzie ona sporządzona na ogół w oparciu o Krajowy Standard Wyceny Specjalistycznej z dnia 8 grudnia 2014 r., uchwalony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Rekompensata za utratę wartości nieruchomości

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno zrekompensować Ci szkodę z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek posadowienia na niej urządzenia przesyłowego.

Zgodnie z ww. Standardem wartość tej szkody można określić w sposób bezpośredni, porównując wartość nieruchomości nieobciążonej i obciążonej lokalizacją urządzenia przesyłowego. Ze względu na małą ilość transakcji nieruchomości podobnych, obciążonych podobnymi urządzeniami ten sposób określenia wysokości szkody stosuje się rzadko.

Najczęściej wysokość szkody określana jest sposobem pośrednim. Stanowi ona wówczas iloczyn wartości nieruchomości lub jej części, nieobciążonych lokalizacją urządzenia przesyłowego oraz współczynnika obniżenia wartości nieruchomości.

Współczynnik ten jest określany przez rzeczoznawcę majątkowego, na podstawie odrębnej analizy, uwzględniającej zmianę lub stopień istotnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Wynagrodzenie za współkorzystanie
z nieruchomości

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno obejmować również wynagrodzenia za współkorzystanie przedsiębiorcy przesyłowego z Twojej nieruchomości.

Zgodnie z przywołanym Standardem określane jest ono jako iloczyn wartości 1m2 nieruchomości, która zostanie obciążona służebnością przesyłu, powierzchni pasa służebności przesyłu i współczynnika współkorzystania.

Współczynnik tej jest określany przez rzeczoznawcę majątkowego. Określają ten współczynnik powinien on brać pod uwagę m.in. przeznaczenie nieruchomości, rodzaj i parametry urządzenia przesyłowego, zakres uprawnień przedsiębiorcy przesyłowego i zakres ograniczenia Twojego prawa własności.

Inne składnik wynagrodzenia
za ustanowienie służebności przesyłu

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu może obejmować również inne składniki. Może to być wynagrodzenie za prawo przejścia przez Twoją nieruchomość, w celu dostępu do urządzenia przesyłowego.

Powinno ono również rekompensować Tobie utracone korzyści z nieruchomości np. utracone polony rolne, czy też utratę walorów estetycznych nieruchomości, w wyniku posadowienia na niej urządzenia przesyłowego.

Strefa oddziaływania urządzenia przesyłowego

Określając wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu nie można ograniczać się jedynie do pasa eksploatacyjnego urządzenia przesyłowego. Jest to pas określany przez właściciela urządzenia przesyłowego, niezbędny do korzystania z tego. Na ogół jest to niewielki fragment nieruchomości.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno uwzględniać również strefę oddziaływania urządzenia przesyłowego. Jest to ta cześć nieruchomości, na której Twoje prawo własności nieruchomości doznaje ograniczeń ze względu na przepisy prawa. Celem tych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Przepisy te powodują, że w określonej odległości od urządzenia przesyłowego nie możesz podejmować określonych działań np. stawiać budynków, sadzić roślin, składować towarów, czy też wykonywać określonych prac.

Szerokości stref oddziaływania są różne. Wszystko zależy od tego jaki rodzaj urządzenia przesyłowego znajduje się na Twojej nieruchomości i jakie są jego parametry techniczne.

Generalnie można powiedzieć im starsze, większe i bardziej niebezpieczne są urządzenia przesyłowe tym strefy oddziaływania są szersze i tym wyższe powinno być Twoje wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Mój klient skierował sprawę do sądu i uzyskał wynagrodzenie znacznie wyższe od tego, które oferował mu właściciel gazociągu 😊

***

Artykuł o tym kiedy możesz ustanowić służebność przesyłu przeczytasz TUTAJ

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

A może służebność mieszkania?

Piotr Bożałkiński16 maja 20202 komentarze

Służebność MieszkaniaPoprzednio pisałem o służebności przesyłu i służebności drogi koniecznej, dzisiaj zajmę się służebnością mieszkania.

Być może masz dom, który chciałbyś przekazać członkom swojej rodziny?

Jednocześnie chciałbyś mieć możliwość w nim zamieszkiwania do końca swojego życia, tak aby nikt nigdy nie mógł wyrzucić Cię na ulicę. Możesz to osiągnąć ustanawiając służebność mieszkania 😊

Sposób ustanowienia służebności mieszkania

Służebność mieszkania możesz ustanowić w drodze umowy. Prawo wymaga, aby oświadczenie właściciela, ustanawiającego służebność mieszkania złożone było w formie aktu notarialnego.

Oświadczenie woli osoby, na rzecz której ustanowiona ma być służebność mieszkania może być natomiast złożone w sposób dowolny, w tym również w sposób dorozumiany. W praktyce jednak oświadczenia woli obydwu stron umowy składane są w formie aktu notarialnego. Bardzo często zdarza się, że ustanowienie służebności mieszkania stanowi jedno z dodatkowych postanowień umowy darowizny czy umowy sprzedaży nieruchomości.

Służebność mieszkania może być ustanowiona nieodpłatnie albo za odpłatnością. O tym decydują strony umowy.

Pożądane jest, aby umowa ustanawiająca służebność mieszkania określała dokładnie na czym ma polegać Twoje korzystanie z mieszkania. Powinieneś wiedzieć, czy masz prawo korzystać z całości domu, czy też tylko z jego części np. jednego pokoju albo piętra.

Służebność mieszkania może być również ustanowiona w drodze orzeczenia sądowego np. w sprawie o zniesienie współwłasności, czy też na mocy ugody sądowej.

Osoby uprawnione do zamieszkiwania

Mając służebność mieszkania nie musisz mieszkać w nim sam. Możesz przyjąć na mieszkanie również inne osoby 😊 Może to być Twój małżonek lub Twoje małoletnie dzieci.

Inne osoby możesz przyjąć tylko wtedy, gdy są przez Ciebie utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

Osobom zamieszkującym z Tobą nie przysługuje jednak służebność mieszkania. Tak więc, jeżeli zdecydujesz się opuścić mieszkanie to one będą musiały uczynić to samo ☹

Zasadą jest, że służebność mieszkania wygasa z chwilą śmierci uprawnionego. Możesz jednak zastrzec w umowie ustanawiającej służebność mieszkania, iż po twojej śmierci przysługiwać ona  będzie Twoim dzieciom, rodzicom lub małżonkowi 😊

Prawa i obowiązki mającego
służebność mieszkania

Najlepiej byłoby gdyby w umowie ustanawiającej służebność mieszkania określone zostało w sposób szczegółowy w jaki sposób możesz korzystać z mieszkania i jakie ciążą na Tobie obowiązki. Jeżeli to nie zostało określone w umowie to zastosowanie wówczas mają regulujące te kwestie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące służebności osobistych oraz użytkowania przez osoby fizyczne.

I tak, mając służebność mieszkania, znajdującego się w budynku mieszkalnym możesz korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców tego budynku. Chodzi tutaj przede wszystkim o klatkę schodową, piwnicę, pralnię, suszarnię, strych i inne podobne pomieszczenia.

Możesz zakładać w zajmowanym mieszkaniu nowe urządzenia takie jak: oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia. Jeżeli do założenia tych urządzeń konieczne jest współdziałanie właściciela mieszkania możesz domagać się tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów.

Powinieneś jednak ponosić koszty bieżących napraw, remontów i dokonywać nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z mieszkania. Powinieneś też ponosić koszty podatków i innych należności publicznoprawnych, dotyczących zajmowanego mieszkania ☹

Korzystać z zajmowanego mieszkania powinieneś w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i zwyczajami miejscowymi. Nie możesz utrudniać korzystania z budynku innym mieszkańcom, ani zakłócać porządku i spokoju.

Ochrona służebności mieszkania

Mając służebność mieszkania korzystasz z ochrony podobnej jaka przysługuje właścicielowi mieszkania. Ochrona ta jest skuteczne zarówno w stosunku do osób trzecich, jak i wobec właściciela.

I tak, jeżeli pozbawiony zostałeś możliwości korzystania z mieszkania to możesz domagać się wydania tego mieszkania od osoby, która nim włada. Natomiast, jeżeli ktoś utrudnia Ci korzystanie z niego to możesz domagać się zaniechania tych naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Ponadto, wpisując służebność mieszkania do księgi wieczystej możesz uniknąć utraty prawa do zamieszkiwaniu w mieszkaniu, nawet wówczas gdy jego właściciel popadnie w długi i jego nieruchomość zostanie zlicytowana.

Tak więc, służebność mieszkania na pewno warto jest ustanowić 😊

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

Służebność Drogi KoniecznejMoja klientka miała działkę z przepięknym widokiem na góry. Pewnego dnia postanowiła postawić na niej niewielki domek. Pojawił się problem. Działka nie miała prawnie zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej. Na uzyskanie pozwolenia na budowę nie było żadnych szans ☹

Żaden z sąsiadów nie zgadzał się, aby mogła ona przejeżdżać przez jego działkę. Nie chcemy, aby obok nas budował się ktoś obcy – wielokrotnie słyszała moja klientka ☹

Może słyszałeś o podobnej sytuacji, a może sam jej doświadczyłeś? Problem swój możesz rozwiązać ustanawiając służebność drogi koniecznej, nawet wbrew woli sąsiadów 😊

Podstawa prawna ustanowienia
służebności drogi koniecznej

Podstawą prawną ustanowienia służebności jest art.145§1 kodeksu cywilnego. Stanowi on:

Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Treścią służebności drogi koniecznej jest uprawnienie do przechodzenia, przejazdu czy przepędzania zwierząt przez cudzą nieruchomość.

Własność nieruchomości

Żebyś mógł ustanowić służebność drogi koniecznej musisz być właścicielem nieruchomości. Może to być sam grunt lub nieruchomość zabudowana.

Służebność drogi koniecznej możesz również ustanowić gdy jesteś właścicielem lokalu w budynku mieszkalnym. Przyjmuje się, że służebność drogi koniecznej może ustanowić również użytkownik wieczysty nieruchomości.

Brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej
lub budynków gospodarskich

 Warunkiem ustanowienia służebności drogi koniecznej jest brak odpowiedniego dostępu Twojej nieruchomości do drogi koniecznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich.

Pojęcie drogi publicznej określa art. 1 ustawy o drogach publicznych. W myśl tego przepisu drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Ustawa ta przewiduje cztery kategorie dróg publicznych: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne.

Z kolei budynki gospodarskie to wszelkie budynki służące do celów gospodarskich. Mogą to być zarówno budynki użytkowe, jak i budynki mieszkalne.

Roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej przysługuje Ci nie tylko wtedy, gdy Twoja nieruchomość nie ma w ogóle bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub budynków gospodarskich. Przysługuje Ci ono także gdy Twoja nieruchomość wprawdzie ten bezpośredni dostęp ma ale jest on nieodpowiedni.

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej musi stwarzać rzeczywistą, bezpieczną możliwość swobodnego przedostawania się z nieruchomości do takiej drogi. Możliwość ta musi dotyczyć drogi prawidłowo funkcjonującej w systemie dróg publicznych i istnieć trwale, a nie tylko w pewnych okresach roku. Musi to być dostęp trwały w sensie prawnym tzn. nie może być on oparty na stosunku grzecznościowym czy obligacyjnym i musi on dotyczyć całej nieruchomości.

Pamiętać jednak musisz, że odpowiedni dostęp do drogi publicznej nie oznacza dostępu łatwiejszego. Służebność drogi koniecznej nie może bowiem służyć wyłącznie Twojej wygodzie.

Służebność drogi koniecznej możesz ustanowić również w sytuacji gdy Twoja nieruchomość przylega wprawdzie do drogi publicznej, jednakże przejazd tą drogą jest utrudniony lub niemożliwy ze względu na jej zły stan techniczny, a także gdy wjazd z nieruchomości przylegającej do drogi publicznej stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Nie zawsze możesz ustanowić
służebność drogi koniecznej ☹

Ustanowienie służebności drogi koniecznej stanowi ograniczenie prawa własności Twoich sąsiadów. Dlatego też w razie gdy dostęp Twojej nieruchomości do drogi publicznej jest nieodpowiedni powinieneś najpierw przystosować go do użytku zamiast ustanawiać służebność drogi koniecznej.

Jeżeli więc Twoja droga ze względu na zły stan techniczny uniemożliwia dojazd w zimie to najpierw powinieneś ją naprawić a nie domagać się ustanowienie służebności drogi koniecznej przez cudzą nieruchomość ☹ Możesz to uczynić dopiero wówczas gdy dokonanie naprawy drogi byłoby niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych i nieopłacalnych nakładów.

Nie możesz również domagać się ustanowienia służebności drogi koniecznej jeżeli sam zabudowałeś swoją nieruchomość, pozbawiając ją tym samym dostępu do drogi publicznej ☹

Moja klientka skierowała sprawę do sądu i udało jej się ustanowić służebność drogi koniecznej. Wkrótce na jej nieruchomości stanie piękny domek 😊

***

O służebności przesyłu przeczytasz w TYM artykule.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

Służebność PrzesyłuPrzyszedł kiedyś do mojej kancelarii pewien klient. Na jego działce znajdował się słup energetyczny wraz z prowadzącą do niego linią energetyczną średniego napięcia. Linia ta przebiegała przez środek działki mojego klienta, co ograniczało w sposób istotny możliwości jej zabudowy. Właściciel urządzeń – duży i skąpy przedsiębiorca przesyłowy – nie poczuwał się do obowiązku zapłaty mojemu klientowi jakichkolwiek pieniędzy za korzystanie z jego działki. Nie zamierzał też usuwać swych urządzeń ☹

Może na Twojej działce znajduje się taki słup energetyczny, a może przebiega przez nią gazociąg, wodociąg lub inne podobne urządzenie? Jeżeli tak, to na pewno zastanawiałeś się już wielokrotnie jak rozwiązać ten problem. Przez wiele lat było to trudne. Nie było bowiem przepisu prawa dającego Ci możliwość uzyskania wynagrodzenia, które w pełni rekompensowałoby Ci poniesioną szkodę ☹

Sytuacja uległa zmianie w dniu 3 sierpnia 2008 r., kiedy weszła w życie nowelizacja kodeku cywilnego, dzięki której możesz ustanowić służebność przesyłu 😊 Daje ona przedsiębiorcy przesyłowemu możliwość korzystania z Twojej nieruchomości a Tobie prawo do uzyskania w zamian za to odpowiedniego wynagrodzenia.

Abyś mógł ustanowić służebność przesyłu
muszą być spełnione pewne warunki

PO PIERWSZE, na Twojej nieruchomości musi znajdować się urządzenie służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub inne podobne urządzenie. Tak więc wszelkie słupy i linie energetyczne, gazociągi, wodociągi, linie telekomunikacyjne i światłowodowe zaliczyć można do takowych urządzeń.

PO DRUGIE, urządzenie to musi stanowić własność przedsiębiorcy prowadzącemu działalność przesyłową. Na ogół są to przedsiębiorstwa wodociągowe, gazownie, zakłady energetyczne czy przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

PO TRZECIE, służebność przesyłu musi być konieczna do korzystania z urządzenia znajdującego się na Twojej działce. Takowa konieczność nie występuje gdy przedsiębiorca przesyłowy posiada prawo do korzystania z Twojej nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej, z mocy ustawy, czy też sam nabył służebność przesyłu w drodze zasiedzenia.

PO CZWARTE, zanim sprawę skierujesz do sądu musisz najpierw podjąć próbę ustanowienia służebności przesyłu w drodze umowy. W tym celu, najlepiej jest wysłać przedsiębiorcy propozycję zawarcia takowej umowy. Dobrze jest określić w niej wysokość oczekiwanego wynagrodzenia i wyznaczyć przedsiębiorcy przesyłowemu termin ustosunkowania się do Twojej propozycji. Na ogół przedsiębiorcy przesyłowi nie są zainteresowani ustanowieniem służebności przesyłu, bo chcą korzystać z Twojej nieruchomości za darmo albo też proponują bardzo niskie wynagrodzenia za ustanowienie takowej służebności, na które nie możesz się zgodzić. W takiej sytuacji możesz skierować do sądu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Mojemu klientowi udało się ustanowić służebność przesyłu a przyznane mu przez sąd wynagrodzenie w pełni go usatysfakcjonowało 😊

Artykuł na temat wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu możesz przeczytać TUTAJ

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl